Tophockey
Jongste jeugd
Jeugd
Senioren
150514 H1-SCHC-72.jpg 150514 H1-SCHC-13.jpg 1111Rik.jpg IMG_2420.jpg clubhuis Voordaan.jpg d1.jpg 11221816_855319214547600_3620736972680461746_o.jpg
 

Contributie

Contributies 

 

Bij MMHC Voordaan betalen alle leden (met uitzondering van ereleden en buitenleden) contributie. De leden contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor de juiste afhandeling van facturen (opstellen, verzenden, herinnering, aanmaning, incasso) en verwerken van de betalingen. Voor goed contributiebeheer zijn heldere regels noodzakelijk.
De contributie is gebaseerd op lidcategorie. Conform de KNHB regels wordt onderscheid gemaakt in de volgende jeugdleden: A, B, C, D, E en F leden. Leden betalen contributie voor een heel speelseizoen, oftewel van 1 augustus tot en met 31 juli.

Contributie seizoen 2020-2021 en 2021-2022

Lidmaatschap


Contributie 

2019-2020


Zaalhockey

Inschrijfgeld

Senior


EUR 375


EUR 100

EUR 100

Jeugd A,B,C en D


EUR 335


EUR 100

EUR 100

Jeugd E 


EUR 305


EUR 80

EUR 100

Jeugd F en Benjamins 


EUR 215


EUR 50

EUR 100

Trimhockey of 7hockey


EUR 190


EUR 70

EUR 55

Dinsdag Veterinnen


EUR 190


n.v.t.

EUR 55

Student*


EUR 250


EUR 100

EUR 55

Trainingslid


EUR 165


EUR 70

EUR 55

Eerstelijntoeslag 

A,B en C


EUR 150


EUR 20

n.v.t.

Tweedelijntoeslag 
A,B en C

EUR 100
EUR 20
n.v.t.
Niet spelend lid
EUR 75
n.v.t. n.v.t.


KNHB en administratie kosten Senior EUR 75 EUR 25 n.v.t.
KNHB en administratie kosten Jeugd, Trim, Sevens
EUR 50
EUR 25 n.v.t.

* Student lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor een student lidmaatschap ben je aan de start van een nieuw hockey seizoen (I) niet ouder dan 27 jaar (dus t/m 27jaar) (II) en volg je een voltijdse studie. Aan het begin van ieder nieuw seizoen, en ieder seizoen daarna, en uiterlijk 11 september 2021, (III) dient ter verificatie een kopie van de studentenkaart (waar het jaar van de studie te lezen is) of ander bewijs van inschrijving, te worden opgestuurd naar [email protected]. Geen kaart of bewijs opnieuw op tijd ingeleverd? Dan wordt het volledige senior tarief in rekening gebracht. 

Automatische incasso
De inning van contributie gaat via het speciaal hiervoor bestemde bankrekeningnummer (Het IBAN nummer is: NL75RABO0308313690 ten name van MMHC Voordaan te Groenekan). Voordaan streeft ernaar om zoveel mogelijk contributie te innen met automatische incasso, na machtiging door het lid. Contributie wordt bij auto-incasso omstreeks 25 september geïncasseerd. Indien u in twee termijnen betaalt zal de tweede termijn eind januari worden geïncasseerd. U dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om de incasso te laten slagen! Voorafgaand aan de incasso ontvangt u van de penningmeester een factuur. Bekijk deze factuur nauwkeurig en meld onmiddellijk eventuele omissies aan [email protected]

Geen automatische incasso
Indien een lid niet per automatische incasso wenst te betalen, bestaat er de mogelijkheid van facturering. Dit kost € 15,-  administratie kosten extra. Alle facturen worden in principe verstuurd per e-mail. Indien uw e-mail adres niet bekend is of incorrect, verzoeken wij u deze per omgaande bekend te maken bij de ledenadministratie ([email protected]). Betalingen dienen te geschieden onder vermelding van naam en factuurnummer. De vervaldatum van de contributiefacturen is 1 oktober, tenzij anders aangegeven. 

Halverwege het seizoen lid worden
Leden die tijdens een lopend seizoen of na de winterstop lid worden, betalen geen contributie voor het seizoensdeel voor de winterstop, indien daarin niet gespeeld is. Zij betalen wel de kosten voor het KNHB-lidmaatschap en eventueel inschrijfgeld.
 
Zaalhockey
Indien zaalhockey door Voordaan wordt georganiseerd, is het afgeven van een eenmalige automatische-incasso verplicht. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en deze bijdrage wordt separaat in 1 termijn geïnd. Nadere mededelingen hieromtrent worden op de website van Voordaan geplaatst (www.voordaan.nl).

Restitutie
Restitutie wordt in principe niet verleend, conform de statuten en het huishoudelijk reglement. In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen formeel recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie.

Bij zeer bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen kan er in overleg met de penningmeester mogelijk een regeling worden getroffen. Wel dient u een schriftelijk verzoek per mail in te dienen bij de penningmeester. Restitutie zal nimmer de gehele contributie omvatten. Vaste kosten gemaakt aan administratie en KNHB (voor ALLE senioren, dus incl. studenten, trimhockey en dames dinsdag veterinnen zijn deze kosten EUR 75,-- en voor ALLE jeugd EUR 50,--, en voor alle ZAAL EUR 25,--) zullen worden ingehouden. De contributie minus de hiervoor genoemde afdrachten, maakt de netto contributie. Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend, aanvragen na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet gehonoreerd.  

Indien er wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:
-  Aangevraagd voor 1 december: 50 % van de netto contributie ;
-  Aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25% van de netto contributie;
-  Entreegelden en lijntoeslag worden niet gerestitueerd.
-  Restituties worden op eenzelfde dag overgemaakt om administratieve redenen. Op 30 maart worden alle restituties uitgekeerd.

Voorbeeld: een trimhockeylid vraagt op 10 november restitutie aan, dan volgt de volgende berekening? EUR 190 (lidmaatschap) -/- EUR 75 (kosten) = EUR 115,-- netto contributie. De aanvraag is voor 1 december, hetgeen betekent dat 50% restitutie van EUR 115,00 kan worden toegekend. Dus bij toekenning van restitutie zal maximaal een bedrag ad EUR 57,50 wordt teruggestort.

Niet op tijd betaald?
Ieder lid dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op de rekening staat op de dag van incasso. Deze dag wordt minimaal 5 werkdagen voor de incasso aangekondigd. Bij storneren van de automatische incasso dient u zelf alsnog voor betaling zorg te dragen, deze betaling dient binnen 14 dagen na de incasso datum zijn ontvangen op de rekeningnummer zoals vermeld op de toegezonden factuur. 

Indien de verschuldigde (termijn) contributie nog niet volledig is voldaan per 30 oktober respectievelijk 26 februari, wordt een lid het speelrecht ontzegd per 1 november respectievelijk 1 maart. De ontzegging van het speelrecht zal per 1 december respectievelijk 1 april worden omgezet in een schorsing, indien alsnog niet aan de verplichtingen is voldaan. Vanaf 1 januari respectievelijk 1 mei kan het bestuur dan overgaan tot ontzetting uit het lidmaatschap.

Van de bovengenoemde data en termijnen kan door het bestuur om administratieve redenen worden afgeweken.

Inschrijfgeld
Een nieuw lid is eenmaal inschrijfgeld verschuldigd. Indien men binnen vijf jaar na opzegging opnieuw lid wordt van de vereniging, behoeft dit lid niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Voordaan kent geen familielidmaatschap. Contributie kan niet verrekend worden met eventuele vergoedingen (zoals de vrijwilligersbijdrage voor trainers, etc.).

Tot slot
Voor overige vragen omtrent contributie of betalingsregelingen kan men terecht bij de penningmeester ([email protected]).
 
 Opzeggen lidmaatschap (ter info) 

Indien leden hun lidmaatschap willen opzeggen, dient dit vóór 1 mei bij de ledenadministratie ingediend te worden (schriftelijk) per mail naar [email protected] of per post:M.M.H.C. Voordaan, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 43, 3720 AA Bilthoven.

Opzegging via team, coach, aanvoerder, manager of trainer is niet voldoende.

Pas na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie is de opzegging definitief. Indien geen bevestiging van de opzegging is ontvangen, beschouw de opzegging dan als niet definitief (contributie loopt dan door) en zoek graag nogmaals contact per mail met de ledenadministratie. "